Новый сайт


Altyn Asyr doldurmak
Belgi 993
E-mail:
Moçberi 10-350    m
    Tölegiň usulyny saýlaň:www.megastock.ru
Attestat barlamak

   

AsyrPay serwise HOŞ GELDIŇIZ!!

Şu serwis üsti bilen populýar internet serwisde öz akkaunt islän wagtynda dolduryp bilersiňiz. Asyrpay serwis mobil geçirim üsti bilen isleýyär. Hem-de TMcell ýa-da MTS-TM operatorlaryň telefon belgileri her hili usuly bilen doldurmak edip bolýar.

TMcell ýa-da MTS-TM operatorlaryň telefon belgileri doldurmak üçin saýtyň çep tarapda doldurulýän belgi, özünki e-mail hem moçberi ýazmaly. Şondan soň tölegiň usulyny saýlap, knopkany basmaly. Mysal üçin Interkassa saýlasaňyz, şol Interkassa sistemasy Size her hili töleg usuly berilýyär. Daşary ýurtdan öz garyndaşlara ya-da dostlara Türkmenistanyň telefon belgileri doldurmak üçin şu hyzmat örän amatlydyr.

Öz akkaunt ya-da internet töleg sistemanyň öz hasaby doldurmak üçin Sizde Tmcell ya-da MTS-TM telefon belgisi bolmaly hem-de şu belgide tölemek üçin ýeterlik moçberinde pul serişdesi (balans) bolmaly.

Bu nähili işleýär?


1. Buýurma döretmeli

Biziň sistemamyz Size buýurmanyň belgisini bermeli - şu belgi bolsa, buýurmaňyz döredilendiginiň alamatydyr! Belgi bolmasa - buýurmagyňyz döredilenokdyr!


2. Buýurma boýunça pul tölemeli.

Býurmany boýunça diňe mobil geçirimler (0804) üsti bilen tölemeli. Asyrpay serwisimiz Sizin belgilerde duran puly özi çekip bilmeýär. Hemme geçirimler Siz öziniz ýerine ýetirmeli.
Siziň geçirimler iň sonky döredilen buýurmany töleýär. Mysal üçin: Siz başda 2 WMZ buýurdyňyz, şondan soň 1 WMZ buýurma döretdiňiz. Şonda Siziň töleg-geçirimler sonky açyk 1 wmz buýurmany işleýär, Size 1 wmz geçirýär hem geçirimden galan moçberi Siziň Awans hasabyňyza oklaýar. Indiki gezek buýurmanyň jemi moçberiden şu awansyň moçberi aýyryp pul geçirip bilersiňiz.

Buýurma nähili döretmeli?

Biziň serwisimizde Siz iki usul bilen buýurma döredip bilersiňiz.
Saýt üsti bilen ya-da SMS hyzmatlary bilen.
"Wideo" sahypada Asyrpay sistemasynyň ulanyşy barada wideoinstruksiýalary görüp bilersiňiz.
SMS buýurmalaryň BAŞ düzgünleri:
SMS latin harplar bilen doldurmaly. Login, hasaby, ID bilen we buýurmanyň möçberi arasynda ýyldyz * bellik durmaly, probel hem-de başga gereksiz bellikler içinde bolmaly däl:

SMS-buýurmalar NUSGALARY:

*wmr*R123456789012*100*   100 WMR buýurma;

*wmz*Z123456789012*10*   10 WMZ buýurma;

*shara*Z123456789012#login*10*  
10 WMZ buýurma, login öz şaring saýtyňyzda seretmeli;

*yandex*400771234567890*100*   100 RUBL buýurma;

*wot*pupkin@mail.ru*500*    500 zoloto buýurma, möçberi zolotoda yazmaly

*warface*Email*kredityň möçberi*   möçberi kreditda bolmaly;

*odno*login*100*   OKyň möçberini ýazmaly;

*steam*steam account*rubl möçberi*   möçberi rublda ýazmaly;

*tanki*nik oýunda*100*   100 RUBL buýurma;

*vk*login*golos möçberi*   möçberi golosda ýazmaly;

*sip*login(sipID)*möçberi*   möçberi rublda ýazmaly;

*qiwi*71234567890*möçberi*   möçberi rublda ýazmaly;

*mail*pupkin@mail.ru*möçberi*   möçberi rublda ýazmaly;

*gala*597152*monetýň möçberi*;

*payeer*P10000000#RUB*сумма*  
möçberi USD-da bolmaly, hem öz hasabyňyzyň walýutasy USD, RUB ýa-da EUR.

Buýurmany nähili tölemeli?

Buýurmalar diňe mobil geçirim üsti bilen öz belgiden Asyrpay belgilere tölemeli (oklamaly). Terminaldan geçirimler işlemeýärler!
TmCell-den mobil geçirim etmek üçin 0804 belgisine sms ugratmaly. Mysal üçin şeýle sms "99362033553 50" 50 manat geçirmek üçin.
MTS-TM-dan mobil geçirim etmek üçin 113 belgisine sms ugratmaly. Mysal üçin şeýle sms "68033553#100#" 100 manat geçirmek üçin.
Hem-de MTS-TM operatorda *113#68033553#100# ýazyp soň WYZOW knopkany basyp, pul geçirip bilersiňiz.
Eger-de geçirimden soň Asyrpay-dan "Awans bar, ýone buýyrma tapylmady" diýip sms gelse, onda Siz buýurma döretmänsiňiz. Bu halatda Siz sms üsti bilen buýurmany täzeden döretmeli.

Haýsy belgilere pul geçirip bolýar?

Saýtyň Baş sahypasynda we şu sahypada görkezilen belgilere geçirip bolýar. Eger-de bir belgi limit boýunça geçirimi kabul etmese, başga belgä geçirip bilersiňiz.

Asyrpay sistemasynyň gulluk belgiler:

TmCell

+99362033553
+99364035325
+99364033548
+99365218285
+99361398552
+99361398553
+99365865337
+99361398556


Siziň geçirimleriňiz SMS-habaryndan soň işlenilýär. TmCell geçirimler barada 0801 belgiden SMS-habary gelýär. MTS-TM geçirimler barada MoneyTransf-dan SMS-habary gelýär.
Eger-de şu sms-habarlary gelmese, onda awtomatik tölegi geçmeýär.
Käwagtlar öýjükli aragatnaşyk kärhanalarynda näsazlyklar bolýär. Şonuň üçin sms-habarlary birnäçe sagat gelmeýär. Bu halatda garaşmaly bolarsyňyz. Eger-de 2 günüň dowamynda sms-habalary gelmese, onda serwisiň administratory bilen saýtyň "Kontakt" sahypasynda habarlaşyp bilersiňiz.

Gulluk belgilere SMS ýazmak ya-da jaň etmek MASLAHAT BERILMEÝÄR!!!
Gilluk nomerlar awtomatik režimda işleýär!!!


ÜNS BERIŇ!!!


Nädogry doldurylan buýurmalara serwisimiz jogapkärçilik çekmeýär. Buýurma döredilende doldurylan maglumatlary birnäçe gezek barlaň.
Öýjükli aragatnaşyk kärhanalarynyň işindäki näsazlyk esasynda (internet, billing, aragatnaşygyň ýoklugy) giç galýan serwisiň hyzmatlaryna serwis jogapkärçilik çekmeýär.
Käbir akkauntlarda içerki walýutanyň kurs bardir. Serwis ol kursa jogap bermeýär.