Новый сайт


Altyn Asyr doldurmak
Belgi 993
E-mail:
Moçberi 10-350    m
    Tölegiň usulyny saýlaň:www.megastock.ru
Attestat barlamak

Şu taýda ýygy-ýygydan soraglara jogaplar okap belersiňiz

Eger-de şu sahypada öz soragyňyza jogap tapylmasaňyz - KONTAKT sahypada administrasiýa bilen habarlaşyn

Sorag: 


 Jogap:  
Men pul okladym, ýone meniň Webmoney hasabym dolduramok. Indi näme etmeli?

Asyrpay diňe 2-ňji sms 0801 belgiden gelenden soň buýurmalary ýerine etirilýär. *bal ýazyp +99362033553 belgine sms ugradyp öz Avans hasabyňyzy barlaň. Eger-de Avansda Siziň hemme geçiren puly dursa, şu halatda Asyrpay Siziň buýurmagyňyz tapmady, şony üçin Avansa şu pul goýyup Siziň buýurmagyňyz garaşyp dur. Ýone buýurmany diňe SMS üsti bilen döretmeli. Saýt üsti bilen edip bolmaýar. SMS-buýurmany diňe Siziň telefon belgiden gelmeli.

Sorag: 


 Jogap:  
Men pul okladym, 2-ňji sms 0801-den geldi, ýone Avansda pul ýok, hem Webmoney hasabyma hiç zat gelenok. Näme etmeli?

Garaşyn 15-20 minut, 0801-den bizlere gelen sms AsyrPay işlese, derrew ýerine ýetirilýär. Bizlerden 5-10 minutdan Size töleg eýlegen barada sms-jogap barýa. Hem Siziň Webmoney hasabyňyza pul kabul etmek üçin birnäce wagt gerek. Garaşyn. Bizlerden "Zayavka#27628 (Z825918904324)->2.02 wmz ustunlikli yerine yetirildi (uspeshno vypolnena)" diýip sms gelse - buýurmagyňyz ýerine ýetirilendir. Smsda yazylan koşelyogyn belgisi barlamaly, yalnys bolmasa, gecirim ötendir.

Sorag: 


 Jogap:  
Buýyrma döredilende men hasabyň belgisi (loginy) nädogry ýazyp ugratdym. Tölenneň soň maňa "...yalnys yerine yetirilendigi barada habar edyaris" diýip sms geldi. Näme etmeli?

Eger-de bu Siziň ýalnyşyňuz bolsa. SMS üsti bilen DOGRY buýurmany ugratmaly. Şu buýurmany diňe SMS üsti bilen döretmeli. Şu buýurmaňyz awtomatik režimda işleýär.

Sorag: 

 Jogap:  
Men pul okladym, balansdan pul gitdi, ýöne 2-ňji sms 0801 belgiden gelenok. Näme etmeli??
Käwagtlar öýjükli aragatnaşyk kärhanalarynda näsazlyklar bolýär. Şonuň üçin sms-habarlary birnäçe sagat gelmeýär. Bu halatda garaşmaly bolarsyňyz. Eger-de 2 günüň dowamynda sms-habalary gelmese, onda serwisiň administratory bilen saýtyň "Kontakt" sahypasynda habarlaşyp bilersiňiz. Habarda özünki telefonyň belgisi, tölegiň wagty hem-de buýurmanyň belgisi ýazyp bolmaly. IMO-da skrinşot ugradyň.

Sorag: 


 Jogap:  
Men jaň etsem hem Size SMS ýazsam hiç kim trubkany alanok hem jogap ýazanok. Näme bolyotir?

Hormatly janly Dost. Asyrpay gulluk telefonlarda adam-operator oturmaýa. Şu belgiler diňe gecirim we buýurma işlemek üçindir. Serwisiň ulanyş barada saýtda hemme maglunmat bardir. Soraglar hem-de sogüncler Kontakt sahypada ýazaýyn. Ýone eger-de demir mehanizm bilen gepleşmek ya sogüşmek bolsanyz - oz saherinizde daşda duran terminallar bilen bankomatlar Size kömek berýär. Şol mehanizmler dykgat bilen Sizi diňlep kömek berýärler! Bagyşlan! )))